Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach realizując powierzone mu zadania i obowiązki zbiera,wykorzystuje i przechowuje wiele danych osobowych.

Jeśli są Państwo mieszkańcami lub użytkownikami nieruchomości położonych w Katowicach i korzystacie Państwo z administrowanego przez nas zasobu lub w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonujecie umowę, która dotyczy tego zasobu lub naszych zadań albo jeśli po prostu kontaktujecie się Państwo z nami w celu załatwienia swojej sprawy to najpewniej przetwarzamy także i Państwa dane. 

W związku z tym chcemy by wiedzieli Państwo, że dokładamy wszelkich starań i podejmujemy stosowne działania, by Państwa dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz jedynie w celach, w których dane zebraliśmy.
Dbamy jednocześnie o to, by nie przetwarzać więcej danych osobowych niż jest to konieczne i by mieli Państwo świadomość jak te dane przetwarzamy i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują. Z tego powodu informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126, ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit. c , e , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO)

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest:

  • wykonanie umowy lub podjęcie działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na KZGM w Katowicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21.06.2001 r., Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r. i Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.12.2004 r.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, w celu ochrony żywotnych interesów  Państwa lub innej osoby fizycznej lub na podstawie Państwa zgody (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a RODO) w zakresie danych, których podanie nie jest obowiązkowe lub konieczne, np. dane w celu ułatwienia kontaktu.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Są wtedy Państwo zobowiązani do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio konsekwencjami przewidzianymi przez przepisy prawa, brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych,  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją wskazanych wyżej celów przetwarzania i praw innych osób. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych z prawem. W zakresie danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane tj. przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy lub zajmowania lokalu/pomieszczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami i do czasu ich przedawnienia, z uwzględnieniem zasad wynikających z Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum KZGM w Katowicach oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt KZGM w Katowicach (dokumenty dostępne na stronie podmiotowej BIP – http://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje).

Źródłem pochodzenia danych osobowych (w zakresie danych pozyskanych w sposób inny, niż bezpośrednio od Państwa) mogą być źródła publicznie dostępne, bądź inne podmioty (w tym inni administratorzy danych).

Państwa dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie eksploatacji budynków, operatorom pocztowym, bankom oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.